CLOSE2.png

D-

HOME > VISITING > PRE-REGISTRATION

Privacy Policy

1. Your privacy is very important to us. Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate, disclose and make use of personal information. The following outlines our privacy policy. Please read thoroughly and check the box if you agree.

1. Quyền riêng tư của ông/bà rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã lập quy định này để ông/bà hiểu được cách chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của ông/bà. Dưới đây là khái lược quy định bảo mật của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ và đồng ý.

2. The company collects the following personal information for visitors' application for participation in the exhibition.
① Collecting items: company name, representative name, E-mail
② Personal information collection method: Online registration

2. Công ty chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân sau để giúp đăng ký tham gia triển lãm.
① Các thông tin thu thập: tên công ty, tên đại diện, E-mail
② Cách thu thập thông tin cá nhân: Đăng ký trực tuyến

3. The purpose of collecting information is to use the service more safely and comfortably based on the trust of members, and to provide the service smoothly to members through the site, and is always collected with the consent of the members. The company does not disclose users' personal information without prior consent of the member, and the collected information is used as follows.
① Information necessary for participation in the exhibition
② Use in marketing and advertising

3. Mục đích thu thập thông tin là để giúp khách sử dụng dịch vụ một cách an toàn và thoải mái hơn dựa trên niền tin của các khách tham quan, và cung cấp dịch vụ một cách suôn sẻ cho khách tham quan thông qua website, và luôn thu thập được với sự đồng ý của các khách tham quan. Công ty không tuồn ra thông tin cá nhân nếu không có đồng ý của khách tham quan trước. Và thông tin thu thập chỉ sử dụng như sau.
① Thông tin cần thiết để tham gia triển lãm
② Sử dụng trong tiếp thị và quảng cáo

4. As a member, while receiving the services provided by the company, your information is retained by the company and used to provide the service. However, in the event of a request for cancellation, it will be deleted in a way that cannot be reproduced.
- Records on consumer complaints or dispute settlement: 3 years (Act on Consumer Protection in Electronic Commerce, etc.)
- Records on contract or subscription withdrawal: 5 years (Act on Consumer Protection in Electronic Commerce, etc.)
- Records on payment and supply of goods, etc.: 5 years (Act on Consumer Protection in Electronic Commerce, etc.)

4. Với tư cách là khách chúng tôi, trong khi nhận được dịch vụ do công ty cung cấp, thông tin cá nhân của ông/bà giữ và sử dụng để công ty cung cấp dịch vụ. Nhưng nếu ông/bà có yêu cầu xóa bỏ, chúng tôi xóa bỏ theo cách không thể khôi phục lại được.
- Hồ sơ về khiếu nại của khách tham quan hoặc giải quyết tranh chấp: 3 năm (luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
- Hồ sơ về việc hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng: 5 năm(luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
- Hồ sơ thanh toán và cung cấp hàng hoá: 5 năm(luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)

5. The information entered by the member for registration, etc., is transferred to a separate DB after the purpose is achieved (separate filing cabinet in the case of paper) and according to the reasons for information protection according to internal policies and other related laws (refer to retention and usage period) It is destroyed after being stored for a certain period. Personal information transferred to a separate DB is not used for any purpose other than to be retained unless required by law.

5. Thông tin mà thành viên nhập để đăng ký được chuyển đến một DB riêng biệt sau khi đạt được mục đích (nội các riêng biệt trong trường hợp giấy) và theo lý do bảo vệ thông tin theo các chính sách nội bộ và các luật liên quan khác (xem thời gian lưu giữ và sử dụng). Nó bị xóa bỏ sau khi được giữ trong một khoảng thời gian nhất định. Thông tin cá nhân được chuyển đến một DB riêng biệt không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc được lưu giữ trừ khi có quy định của pháp luật.

6. Users and legal representatives can view or modify their registered personal information or the personal information of children under the age of 14 at any time, and may request termination. For inquiries and correction of personal information of users or children under the age of 14, contact the person in charge of personal information management in writing, by phone, or by e-mail, and we will take action without delay. If you request correction of errors in personal information, we will not use or provide the personal information until the correction is completed.

6. Người sử dụng và đại diện pháp lý có thể xem hoặc sửa đổi thông tin cá nhân đã đăng ký hoặc thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi bất cứ lúc nào và có thể yêu cầu chấm dứt. Để được hỏi và sửa đổi thông tin cá nhân của người dùng hoặc trẻ em dưới 14 tuổi, hãy liên hệ với người phụ trách quản lý thông tin cá nhân bằng văn bản, qua điện thoại hoặc email và chúng tôi sẽ hành động không chậm trễ. Nếu bạn yêu cầu sửa lỗi trong thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho đến khi sửa xong.

7. The company may change this privacy policy to revise laws and related laws or provide better services, and when changes are made, we will notify you through notice.

7. Công ty có thể thay đổi chính sách bảo mật này để sửa đổi luật và các luật liên quan hoặc cung cấp dịch vụ tốt hơn, và khi có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho khách qua thông báo.

8. In order to protect customer's personal information and to handle complaints related to personal information, the company appoints the relevant department and personal information manager as follows.
- Name : Sanghoon Lee, Manager
- Affiliation : KINTEX Global Business Team
- Phone Number : 031-995-8775
- Email : sangpp77@kintex.com

8. Để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và xử lý khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, chúng tôi chỉ định các bộ phận liên quan và người quản lý thông tin cá nhân như sau như sau.
- Name : Sanghoon Lee, Manager
- Affiliation : KINTEX Global Business Team
- Phone Number : 031-995-8775
- Email : sangpp77@kintex.com

You can report all personal information protection-related complaints arising out of using the company's services to the person in charge of personal information management or the department in charge. The company will provide prompt and sufficient answers to users' reports. If you need to report or consult about other personal information infringement, please contact the following organizations.

Khách có thể báo cáo tất cả các khiếu nại liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của công ty cho người phụ trách quản lý thông tin cá nhân hoặc bộ phận phụ trách. Công ty sẽ cung cấp câu trả lời kịp thời và đầy đủ cho các báo cáo của người dùng. Nếu bạn cần báo cáo hoặc tham khảo ý kiến về việc vi phạm thông tin cá nhân khác, vui lòng liên hệ với các tổ chức sau.